Papirusul matematic Rhind este uneori numit „Papirul Ahmes” în onoarea scribului care l-a compilat. Papirusul provine din Regatul Mijlociu egiptean și datează în jurul anului 1650 î.Hr. A fost cumpărat de Henry Rhind în Egipt în 1858 și plasat la Muzeul Britanic în 1864 de către moșia lui Henry Rhind, așa că îi poartă numele.

Acest papirus a fost probabil un manual de matematică, folosit de către cărturari pentru a învăța să rezolve anumite probleme de matematică notând exemple adecvate. În text sunt incluse optzeci și patru de probleme, inclusiv: tabele de împărțiri, înmulțiri și manipularea fracțiilor; şi examinări geometrice ale volumelor şi ariilor.

Manuscrisul arată că egiptenii au folosit ecuații de ordinul întâi și le-au rezolvat în mai multe moduri. Ei cunosc, de asemenea, ecuații pătratice și le rezolvă. Ei cunosc, de asemenea, secvențe numerice și geometrice și cunosc ecuații pătratice precum cele două:
X2 + y2 = 100,
Y = 3/4 x, unde x = 8, y = 6,

Această ecuație este originea teoremei lui Pitagora, a2 = b 2 + c 2, iar egiptenii obișnuiau să numească numărul necunoscut (koom).

Pitagora și-a dezvoltat teoriile matematice după ce a călătorit în Egipt și a învățat de la preoții egipteni, iar acest lucru a fost dovedit în cărțile istoricilor și savanților greci precum Farpharius of Sour, Herodot și Thales.

Egiptenii aveau algebră, trigonometrie și geometrie cu aproximativ 2.000 de ani înainte de nașterea lui Pitagora… și cu aproximativ 3.000 de ani înainte de nașterea lui al-Khwarizmi. ..

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhind_Mathematical_Papyrus

https://maa.org/…/mathematical-treasure-the-rhind-and…*https://www.instagram.com/designersparty/

Rhind Mathematical Papyrus, 1650 BCE.
The Rhind Mathematical Papyrus is sometimes called the “Ahmes Papyrus” in honor of the scribe who compiled it. The papyrus is from the Egyptian Middle Kingdom and dates to around 1650 BCE.
It was purchased by Henry Rhind in Egypt in 1858 and placed in the British Museum in 1864 by the estate of Henry Rhind, thus it bears his name.
This papyrus was probably a mathematics textbook, used by scribes to learn to solve particular mathematical problems by writing down appropriate examples. Eighty-four problems are included in the text, including: tables of divisions, multiplication, and handling of fractions; and geometrical examinations of volumes and areas.
The manuscript shows that Egyptians used first-order equations and solved them in several ways. They also know quadratic equations and solve them. They also know numerical and geometric sequences and know quadratic equations like the two:
X2 + y2 = 100,
Y = 3/4 x, where x = 8, y = 6,
This equation is the origin of the Pythagoras theorem, a2 = b 2 + c 2, and Egyptians used to call the unknown number (koom).
Pythagoras developed his mathematical theories after travelling to Egypt and learning from Egyptian priests, and this has been proven in the books of Greek historians and scholars such as Farpharius of Sour, Herodotus and Thales.
The Egyptians had algebra, trigonometry, and geometry about 2.000 years before the birth of Pythagoras… and about 3.000 years prior to al-Khwarizmi being born. ..

Lasă un răspuns